תקנון האתר

1. כללי
1.1 חברת טריגר וי. אר בע”מ, ח”פ 515448827 (להלן: ״החברה״) מספקת שירותי בידור, בין היתר, של משחקי מחשב באמצעות ערכת מציאות מדומה המלבשת על הראש, אוזניות ומיקרופון (להלן: “המשחקים” ו/או “המוצר”).
הזמנת המשחק (להלן: “ההזמנה” ו/או “הזמנת המשחק” )מתבצעת באמצעות מכירה באתר החברה www.trigger-vr.co.il (להלן: ״האתר״). מזמין המשחק ו/או מי מטעמו ו/או מי שבא לממש את ההזמנה בתאריך ושעת תחילת המשחק בהתאם להזמנה (להלן: “המועד הקבוע” ו/או “תחילת המשחק”) הינו לקוח של החברה (להלן: “הלקוח” ו/או “המזמין”).
1.2 בכל מקום בתקנון זה שיש שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.
1.3 שימוש באתר ו/או רישום באתר ו/או הזמנת המשחקים והתשלום עבורם באמצעות האתר מהווים את הסכמת הלקוח לקבל את התקנון ולנהוג לפיו. לפיכך, אם הלקוח אינו מסכים לתנאי מתנאיו הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר או לעבור רישום באתר.
1.4 הוראות תקנון דנן יחולו על כל שימוש שיעשה על-ידי הלקוח. המשך השימוש באתר על-ידי הלקוח מהווה הסכמה להוראות התקנון היוצרת התקשרות מחייבת בין הלקוח לחברה.
2. הליך רכישה
2.1 להזמנת משחק ותשלום עבורו באמצעות האתר יש לבחור את את השעה הפנויה הרצויה (להלן: ״בחירת זמן המשחק״) ולעבור רישום לאתר.
2.2 רישום לאתר מבוצע על-ידי מילוי פרטים כגון שם ושם משפחה של המזמין, דואר אלקטרוני, ומספר הטלפון הנייד (להלן: “פרטי הזמנה”).
2.3 לאחר בחירת זמן המשחק ומילוי פרטי הזמנה, הלקוח יתבקש לשלם עבור המשחק שהוזמן באמצעות כרטיס האשראי או חשבון פייפל (Paypal).
2.4 רק לאחר קבלת אישור תשלום מפייפל (Paypal), הפעולה תאושר ואישור התשלום יישלח ללקוח באמצעות דואר אלקטרוני. הזמנת המשחק תחייב את החברה רק ממועד אישורה כאמור בסעיף קטן זה.
2.5 חיוב כרטיס האשראי יתבצע בעת ביצוע ההזמנה באתר. ביטול קצר מועד כאמור בסעיף 6 להלן או אי הופעת הלקוח למשחק לפי הזמנתו במשך יותר מחמש עשרה דקות (15 דקות) ממועד הקבוע ללא ביטול ההזמנה בהתאם לסעיף 6 להלן תגרור את ביטול הזכאות להחזר כספי.
2.6 מתן פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
2.7 במקרה וההזמנה למשחק לא אושרה על-ידי חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת ההזמנה למשחק יידרש הלקוח ליצור קשר עם שרות הלקוחות של חברת האשראי לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע ההזמנה.
2.8 ביטול הזמנה יתבצע בכפוף לסעיף 6 להלן.
3. שירות לקוחות trigger-vr.co.il
3.1 בשאלות לגבי האתר, פעילותו והמוצרים המוצגים באתר ניתן לפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני info@trigger-vr.co.il. שירות הלקוחות יעשה את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה אליו תוך עשרים וארבע שעות (24 שעות) ממועד הפניה.
4. כשרות להשתמש באתר
4.1 לקוח רשאי לבצע הזמנה למשחק בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
4.1.1 הלקוח כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
4.1.2 הלקוח בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל או בחו”ל.
4.1.3 הלקוח בעל חשבון באתר פייפל (Paypal.com) או בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או בחו”ל על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.
4.1.4 הלקוח בעל כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
4.2 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה רשאית למנוע מהלקוח להשתתף במשחק במועד הקבוע אם מתקיים אחד או יותר מן תתי הסעיפים להלן:
4.2.1 הלקוח ביצע או ניסה לבצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין תוך כדי שימוש באתר או השתתפותו במשחק.
4.2.2 הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון.
4.2.3 הלקוח מסר בעת ההרשמה פרטים כוזבים.
4.2.4 הלקוח ו/או מי מטעמו ביצע ו/או ניסה לבצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או החברה ו/או כדי לפגוע בצד שלישי תוך כדי שימוש באתר.
5. סודיות מידע
5.1 החברה לא תעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש על-פי דין או כדי למנוע שימוש לרעה. החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.
5.2 החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע, אך בקרות מקרים שאינם בשליטתה ו/או שנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית לכל חשיפת המידע כתוצאה מפריצה של גורמים לא מורשים לאתר.
6. ביטול הזמנה ומדיניות החזרים
6.1 לקוח רשאי לבטל את ההזמנה.
6.2 ביטול הזמנה יבוצע דרך פנייה בדואר אלקטרוני לשירות לקוחות של החברה (ראה בסעיף 3.1 לעיל).
6.3 בביטול הזמנה עד 24 שעות לפני תחילת המשחק – הלקוח ייחוייב בדמי ביטול בגובה של 10% מעלות ההזמנה. במקרה והלקוח ביטל את ההזמנה פחות מ-24 שעות עד תחילת המשחק, כאמור בסעיף 2.5 לעיל, ייגבו דמי ביטול בגובה של 33% מעלות ההזמנה. במקרה והלקוח לא הגיע כלל למשחק או איחר במעלה מ- 15 דקות (חמש עשרה דקות) למועד הקבוע למשחק, זכאותו לשחק במשחק במועד הקבוע תישלל לאלתר והלקוח יחויב בדמי ביטול מלאים המהווים 100% מסכום ההזמנה ולא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.
יוער, החברה משאירה לשיקול דעתה הבלעדי להפחית או לבטל את דמי ביטול מלאים או לתת ללקוח זכות להשתתף במשחק חלופי במקרים בהם הלקוח הוכיח שבנסיבותיו התקיימו נסיבות חריגות כגון מות או מחלה קשה של קרוב משפחה מקרבה ראשונה, בעיות בריאותיות חריגות או בעיות משפחתיות חריגות, בשלן הוא לא הגיע למשחק או איחר במעל מ- 15 דקות (חמש עשרה דקות) ממועד הקבוע, מקרים אלו יידונו לגופו של עניין לפנים משורת הדין.
6.4 במקרה והתשלום עבור הזמנת המשחק בוצע באמצעות קופון מתנה והמשחק בוטל על-ידי הלקוח פחות מ- 24 שעות לפני תחילת המשחק, לא יוחזר כסף ללקוח עבור קופון המתנה. במקרה והלקוח לא הגיע כלל למשחק או איחר במעל מ- 15 דקות (חמש עשרה דקות) למועד הקבוע למשחק, תישלל זכאותו למשחק נוסף. יוער, החברה משאירה לשיקול דעתה הבלעדי להפחית או לבטל את דמי ביטול מלאים או לתת ללקוח זכות להשתתף במשחק חלופי במקרים בהם הלקוח הוכיח שבנסיבותיו התקיימו נסיבות חריגות כגון מות או מחלה קשה של קרוב משפחה מקרבה ראשונה, בעיות בריאותיות חריגות או בעיות משפחתיות חריגות, בשלן הוא לא הגיע למשחק או איחר במעלה מ- 15 דקות (חמש עשרה דקות) ממועד הקבוע, מקרים אלו יידונו לגופו של עניין לפנים משורת הדין.
6.5 הלקוח לא יהיה זכאי לקבל החזר כספי או משחק חלופי עבור משתתפים שלא הגיעו כלל או איחרו למשחק במועד הקבוע (לדוגמה: הזמנה בוצעה עבור ארבעה משתתפים, אך בפועל במועד הקבוע הגיעו רק שניים מתוך ארבעת המשתתפים).
6.6 האתר רשאי לבטל הזמנה, כולה או חלקה במקרים להלן:
6.6.1 אם נפלה בהזמנה טעות כלשהי.
6.6.2 במקרה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או צד שלישי כלשהו.
6.6.3 כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון דנן.
6.6.4 עקב תקלה טכנית או נסיבות שאינן בשליטת החברה.
6.7 אודות ביטול ההזמנה תימסר ללקוח הודעה בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת בצוע ההזמנה.
7. תנאים נוספים
7.1 נפלה טעות בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה.
7.2 טעות בכדאיות העסקה מצד הלקוח לא תזכה את הלקוח בביטול העסקה והחברה תהיה זכאית לגבות את מלוא הסכום עבור ההזמנה.
7.3 החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד, שנגרם ללקוח או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה שלא על-פי תקנון זה, תהא עילת התביעה trigger-vr.co.il אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. האתר שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
7.4 החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח עדכונים ללקוחות במייל אלקטרוני שנמסר ע”י הלקוח בעת ההרשמה.
7.4 אחריות החברה בגין כל נזק מוגבלת לגובה הסכום ששולם לה על-ידי הלקוח בגין הזמנתו.
7.5 רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות של כל הצדדים.
7.6 כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הינם בבעלות הבלעדית של החברה ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש. כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים על-פי החוק.
7.7 החברה תהיה רשאית להשתמש בתמונות ו/או כל חומר אחר (להלן: “חומרים דיגיטאליים”) בהם מופיעים המשתתפים. החברה תהיה רשאית להפיק חומרים דיגיטאליים לפני ו/או במהלך ו/או אחרי המשחק לכל מטרה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, הכל בכפוף ובהתאם להוראות הדין.
7.8 המשתתפים מתחייבים להימנע משתיית אלכהול ו/או משימוש בסמים טרם הגעתם למיקום המשחק. מפקחי המשחק יהיו רשאים לא לאפשר השתתפותם של המשתתפים במשחק. כמו כן, לא יתאפשר זיכוי כספיהם.
7.9 פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו בלבד